โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
นายสยาม ประสานพิมพ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

นายณรงศักดิ์ เข็มเพชร

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวลภานาถ สุติเชวงกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายวาริท รังสฤษฎ์วุฒิกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกฤติยา เมฆวิมล

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายสิทธิกร สุทธิสวัสดิ์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นายวิชานน์โชติ ราชวัง

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กำลังปรับปรุง...

นางสาวปราณี ชาววัง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @