วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ :


โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงที่มีคุณภาพ บริการประทับใจ

พันธกิจ :


1. ประชาชนมีสุขภาพดี
2. ผ่านการประเมิน HA
3. ยกระดับเป็นรพ. 30 เตียงที่มีคุณภาพ

ค่านิยม :


S: Service mind การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
M: Material Management การบริการจัดการด้านทรัพยากร
A: Agility ความกระตือรือร้น
R: Resorse base management การบริหารจัดการการเงินการคลัง
T: Team work การทำงานเป็นทีม

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ปี 2559-2564 :


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการสุขภาพตามกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ ผู้รับบริการประทับใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ