เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHEB2 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  1. EB2 1.9.pdf