เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562EB2 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf