เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552EB2 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  1. 1607500300.pdf