เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  1. จรรยาบรรณ.pdf