เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  1. แผนยุทธศาสตร์ รพ.pdf