เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25643.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน.pdf