เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564
  1. 1.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  1. 2.pdf
3ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน
  1. เมย..pdf
4ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2564
  1. มิย..pdf
5ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564
  1. กค.pdf
6ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม2564
  1. สค..pdf