เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564
  1. แบบ สขร.กค.pdf
2ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
  1. แบบ สขร.สค.pdf
3ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุEB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564
  1. แบบ สขร.กย.pdf