โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ :


เป็นโรงพยาบาล 30 เตียงที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการประทับใจ

พันธกิจ :


1.มุ่งมั่นให้บริการสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพอย่างมีคุณภาพแบบองค์รวม โดยผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง
2.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

ค่านิยม SMART :


S: Service Mind ยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตบริการ / Safety ความปลอดภัย
M: Management การบริหารจัดการ
A: Agility ความกระฉับกระเฉง , ว่องไว , คล่องแคล่ว
R: Realistic ความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผล
T: Teamwork การทำงานเป็นทีม

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ปี 2559-2564 :


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้บริหารงานมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @